No.16, Ayeneh Blvd., Pabarja St., Shariati Ave, Tehran
+9821 22630640 ext 2113
info@sepehrsci.com

نوآوری و پژوهش

شرکت رشد و توسعه دانش سپهر - دانش بنیان

ارایه ابتکارهای علمی و فنی

با ارایه ابتکار خود به دنبال طراحی وسیله اپتیکی و چگونگی کارکرد و ساخت آن باشید.
ساختار ارائه طرح:

  • معرفی طرح
  • طراحی کاربردی
  • فهرست و مشخصات اجزای اصلی
  • نحوه کار دستگاه
  • زمینه‌های کاربردی
  • امکان سنجی ساخت

تمامی طرح‌ها توسط اساتید دانشگاهی متخصص داوری خواهند شد.
معیارهای داوری، نوآوری و خلاقیت، دقیق و جامع بودن طرح، قابلیت اجرا و کاربردی بودن آن است.
از طرحهای برگزیده دعوت به ارایه طرح خود در حضور داوران خواهد شد.
به آنها جوایزی اهدا خواهد شد.
از ارایه دهندگان طرح‌های برجسته دعوت به همکاری خواهد شد